Khóa học trực tuyến Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam cung cấp cho các cán bộ, công chức nhà nước kiến ​​thức nâng cao để thực hiện việc đăng ký các khu vực ô nhiễm tại các tỉnh/ thành phố.

Bên cạnh việc giới thiệu về các bước quản lý cụ thể của các khu vực bị ô nhiễm, khóa học còn đưa ra tổng quan sơ bộ về khung pháp lý của việc lập hồ sơ các khu vực ô nhiễm ở Việt Nam.

Học viên cũng sẽ hiểu sâu hơn về quá trình lập hồ sơ các khu vực có nguy cơ ô nhiễm, đặc biệt là các điều kiện tiên quyết, chuẩn bị và các hoạt động nghiên cứu, ghi chép cá nhân cần thiết để xác định và khoanh vùng các khu vực đó. Đặc biệt chú trọng khảo sát các làng nghề, cụm công nghiệp, khu công nghiệp và các khu vực liên quan khác.


The online course Registration of Contaminated Sites equips government officials and civil servants with advanced knowledge to carry out the registration of contaminated sites in their provinces. 

Besides an introduction into the particular management steps of contaminated sites, the course gives an outline of the legal framework of contaminated site recording in Vietnam.

The participants will also gain a deeper insight into the recording process of potentially contaminated sites, in particular into the prerequisites, preparation and individual research and recording activities necessary to identify and detain them. A special focus is placed on the survey of craft villages, industrial zones and other relevant areas.